Εγγραφή Μέλους

Ο Σύλλογος είναι πρωτοβάθμιο επιστημονικό όργανο και συγκροτείται από μέλη, που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη. Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε Τακτικά και Επίτιμα
Τακτικά μέλη γίνονται:
  1. Πτυχιούχοι των Τμημάτων Φυσικής των Πανεπιστημίων του εσωτερικού ή εξωτερικού με αναγνωρισμένη αντιστοιχία.
  2. Κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης  ή διδακτορικού τίτλου στη Φυσική Επιστήμη, ανεξαρτήτως βασικού πτυχίου, που τους χορηγήθηκε όμως από Τμήμα Φυσικής ή Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο οποίο συμμετέχει Τμήμα Φυσικής.
  3. όσοι αποδεδειγμένα υπηρετούν την Επιστήμη της Φυσικής στην εκπαί­δευση, την έρευνα και την τεχνολογία.

Για την τελευταία περίπτωση αποφασίζει κατά πλειοψηφία η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Δ.Σ

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση Γ.Σ., μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), επιστήμονες που προσέφεραν εξαιρετική επιστημονική δράση με θετικό αντίκτυπο στην πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου. Τα επίτιμα μέλη έχουν μόνο δικαίωμα λόγου στις Γ.Σ.

Η εγγραφή των τακτικών μελών γίνεται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων προς το Δ.Σ. με την οποία επίσης δηλώνουν ότι γνωρίζουν τους σκοπούς του Συλλόγου και το Καταστατικό του και τα αποδέχονται. Κατά την έγγραφή τους τα νέα μέλη προβαίνουν στην καταβολή της συνδρομής του ημερολογιακού έτους της εγγραφής τους ανεξαρτήτως του μηνός που ενεγράφησαν.

Αίτηση Εγγραφής

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Φωτοαντίγραφο πτυχίου

2. Φωτοαντίγραφο 2 όψεων αστυνομικής ταυτότητας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Κόστος εγγραφής και συνδρομής ενός οικ. έτους  15 € (5 € εγγραφή και 10 € συνδρομή ενός οικ. έτους)

Ετήσια συνδρομή 10 €

Έτος ίδρυσης 2015

ΣΥΦΥΚ