Καταστατικό

Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ -ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ

 Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο πτυχιούχων Φυσικών με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ», με διακριτικό τίτλο  «ΣΥ.ΦΥ.Κ.» και  έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.

Η σφραγίδα του Συλλόγου  έχει σχήμα στρογγυλό, στην περιφέρεια της αναγράφεται η επωνυμία και το έτος ίδρυσης του συλλόγου και στο κέντρο υπάρχει γραφική απεικόνιση του Δίσκου της Φαιστού με σύμβολα της Επιστήμης της Φυσικής.

 

Άρθρο 2

ΣΚΟΠΟΙ

 Σκοποί  του Συλλόγου  είναι:

1. Η προαγωγή και διάδοση στην Κρήτη των Φυσικών Επιστημών και των εφαρμογών αυτών

2. Η βελτίωση των συλλογικών, επαγγελματικών, επιστημονικών, οικονομικών, ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών συμφερόντων των μελών του.

3. Η προαγωγή της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών σε όλες της βαθμίδες της Εκπαίδευσης.

4. Η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και της Πολιτείας σε θέματα που αφορούν την επιστημονική έρευνα των φυσικών επιστημών και τη σχέση τους με την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

5. Η αξιοποίηση των επιστημονικών γνώσεων των μελών του στη λήψη αποφάσεων για την πολιτική της έρευνας των φυσικών επιστημών στη χώρα μας, στην ανάπτυξη της οικονομίας και του πολιτισμού του κοινωνικού συνόλου και στην προστασία του περιβάλλοντος.

6. Η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και συναδελφικότητας μεταξύ των μελών του και των άλλων εργαζομένων στον ίδιο χώρο.

 

Άρθρο 3

ΜΕΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ – ΠΟΡΟΙ

 Για την πραγματοποίηση των καταστατικών σκοπών του ο Σύλλογος χρησιμοποιεί τα ακόλουθα μέσα:

1. Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τις απόψεις των μελών μέσα από τα όργανά και τις ομάδες εργασίας που δημιουργούνται.

2. Συντονίζει τις ενέργειές του για την προβολή και προώθηση των θεμάτων που τον αφορούν, με ανάλογες ενέργειες και πρωτοβουλίες άλλων επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων.

3. Διοργανώνει συγκεντρώσεις, σεμινάρια, διαλέξεις, ημερίδες κλπ. για την επιστημονική και επαγγελματική ενημέρωση των μελών του και του ευρύτερου κοινού και προβάλλει την δραστηριότητά του με ανακοινώσεις και εκδόσεις, έντυπες και ηλεκτρονικές.

4.  Συμβάλλει στην διάχυση επιστημονικών γνώσεων με έμφαση στο τομέα των φυσικών επιστημών.

5.  Συνεργάζεται με φορείς της κεντρικής, περιφερειακής και τοπικής διοίκησης, και γνωμοδοτεί προς αυτούς σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση, την έρευνα και την τεχνολογία.

6. Προβαίνει σε διαβήματα προς τις διοικητικές αρχές και γενικά σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια που κατατείνει στην πραγμάτωση του σκοπού του.

7.  Οργανώνει κοινωνικές εκδηλώσεις.

8. Χρησιμοποιεί κάθε άλλο νόμιμο προσφερόμενο μέσο για την υλοποίηση των σκοπών του.

  

Άρθρο 4

ΜΕΛΗ

Ο Σύλλογος είναι πρωτοβάθμιο επιστημονικό όργανο και συγκροτείται από μέλη, που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη .Τα μέλη  του Συλλόγου διακρίνονται σε Τακτικά και Επίτιμα

Τακτικά μέλη γίνονται :

  (α) Πτυχιούχοι των Τμημάτων Φυσικής των Πανεπιστημίων του εσωτερικού ή εξωτερικού με αναγνωρισμένη αντιστοιχία.

  (β) Κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης  ή διδακτορικού τίτλου στη Φυσική Επιστήμη, ανεξαρτήτως βασικού πτυχίου, που τους χορηγήθηκε όμως από Τμήμα Φυσικής ή Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο οποίο συμμετέχει Τμήμα Φυσικής.

  (γ) όσοι αποδεδειγμένα υπηρετούν την Επιστήμη της Φυσικής στην εκπαί­δευση, την έρευνα και την τεχνολογία.

Για την τελευταία περίπτωση αποφασίζει κατά πλειοψηφία η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Δ.Σ

Για την εγγραφή τακτικού μέλους καταβάλλεται ποσό το οποίο θα καθορίσει η Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου (Γ.Σ.). Το ποσό αυτό δεν συμψηφίζεται με την ετήσια συνδρομή, η καταβολή της οποίας αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση Γ.Σ., μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), επιστήμονες που προσέφεραν εξαιρετική επιστημονική δράση με θετικό αντίκτυπο στην πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου.

Τα επίτιμα μέλη έχουν μόνο δικαίωμα λόγου στις Γ.Σ.

 

Άρθρο 5

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Η εγγραφή των τακτικών μελών γίνεται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων προς το Δ.Σ. με την οποία επίσης δηλώνουν ότι γνωρίζουν τους σκοπούς του Συλλόγου και το Καταστατικό του και τα αποδέχονται. Εάν το Δ.Σ. δεν απαντήσει σε διάστημα ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης ή με απόφασή του αρνηθεί την εγγραφή τότε ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει την εγγραφή του με απόφαση της πρώτης μετά την απόφαση Γ. Σ. ή ακόμη και να προσφύγει δικαστικώς. Κατά την έγγραφή τους τα νέα μέλη προβαίνουν στην καταβολή της συνδρομής του ημερολογιακού έτους της εγγραφής τους ανεξαρτήτως του μηνός που ενεγράφησαν.

 

Άρθρο 6

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις τακτικές και έκτακτες Γ.Σ., να παίρνουν τον λόγο σ’ αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και να εκθέτουν την άποψή τους σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επίσης δικαιούνται να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα να ψηφίζουν και να ψηφίζονται κάθε φορά που γίνεται ψηφοφορία για τη λήψη αποφάσεων.

Τα τακτικά μέλη οφείλουν να τακτοποιούν έγκαιρα τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σύλλογο, καταβάλλοντας την ετήσια συνδρομή τους. Μέλη  του Συλλόγου που δεν είναι ταμειακώς τακτοποιημένα στερούνται του δικαιώματος της ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις καθώς και του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε οποιοδήποτε όργανο.

Τα μέλη του Συλλόγου μπορούν με αίτησή τους να λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. των Γ.Σ., των αρχείων του Συλλόγου κλπ. και να παίρνουν αντίγραφα.

 

Άρθρο 7

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

1. Η διαγραφή μέλους μπορεί να γίνει:

   α) Όταν μέλος βεβαιωμένα ασκεί δράση αντίθετη προς τους σκοπούς  ή τις αποφάσεις των Γ. Σ. του Συλλόγου.

   β) Όταν συστηματικά παραβαίνει τις διατάξεις του Καταστατικού του Συλλόγου ή παρακωλύει την λειτουργία του.

2. Διαγραφή μέλους μπορεί να γίνει με πρόταση του Δ.Σ. ή του 1/4 των μελών  του Συλλόγου προς την Γ.Σ., η οποία και αποφασίζει για τη διαγραφή με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών του, εφόσον παρίσταται το 1/2 των οικονομικώς ταχτοποιημένων μελών. Με την απόφαση ορίζεται υποχρεωτικά και η περίοδος της διαγραφής

3 Η απόφαση για την διαγραφή μέλους δεν μπορεί να ληφθεί από τη Γ.Σ., αν προηγουμένως δεν έχει δοθεί η ευκαιρία στο υπόλογο μέλος να απολογηθεί εγγράφως στο Δ.Σ. εντός 15 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του από το Δ.Σ. και να αντικρούσει τις σε βάρος του κατηγορίες.

4. Μέλος που έχει διαγραφεί μπορεί με αίτησή του να ζητήσει από τη Γ.Σ. την επανεγγραφή του στο Σύλλογο μετά την πάροδο της περιόδου της διαγραφής του.

5. Μέλη που καθυστερούν τη συνδρομή τους περισσότερο από 2 (δύο) διετίες μπορούν να διαγράφονται από  το Σύλλογο με απόφαση του Δ.Σ. που επικυρώνεται από την αμέσως επόμενη Γ.Σ.
 

Άρθρο 8

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από  το Σύλλογο μετά από δήλωσή του στο Δ.Σ. η οποία πρέπει να συνοδεύεται και από την καταβολή των μέχρι τέλους του τρέχοντος έτους οφειλομένων συνδρομών.

Τα μέλη ευθύνονται και μετά την αποχώρησή τους για υποχρεώσεις που είχαν αναλάβει μέχρι την ημέρα υποβολής της δήλωσης αποχώρησής τους.

  

 

Άρθρο 9

ΟΡΓΑΝΑ

Όργανα  του Συλλόγου είναι:

1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)  του Συλλόγου και

3. Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) του Συλλόγου.

 

Άρθρο 10

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου, αποφασίζει για κάθε θέμα που υποβάλλεται σε αυτή και για κάθε ζήτημα σχετικά με την πραγμάτωση των σκοπών του Συλλόγου.

1.  Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών είναι τακτικές και έκτακτες.

2.  Η τακτική Γ.Σ. γίνεται μια φορά κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια του πρώτου διμήνου του χρόνου.

3. Στην τακτική Γ.Σ. λογοδοτεί το Δ.Σ. για τις πράξεις και ενέργειές του, γίνεται οικονομικός απολογισμός, υποβάλλεται ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους και διαβάζεται η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής. Γίνεται κριτική των πεπραγμένων και ακολουθεί ψηφοφορία για την έγκριση πεπραγμένων και προϋπολογισμού.

4. Κάθε δύο χρόνια η τακτική Γ.Σ. μετατρέπεται σε Εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. και ορίζεται η ημερομηνία των εκλογών. Εκλέγεται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη μετά την εκλογή του προεδρείου της. Η Εφορευτική Επιτροπή έχει την ευθύνη της διαδικασίας της εκλογής του Δ.Σ. και της Ε.Ε., όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 17.

5. Οι αποφάσεις των Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών εκτός όπου ο νόμος ή/και το Καταστατικό απαιτούν αυξημένη απαρτία ή/και πλειοψηφία.

6. Τις εργασίες των Γ. Σ. διευθύνει ο Πρόεδρος του τριμελούς Προεδρείου (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας), το οποίο εκλέγεται με σχετική πλειοψηφία και με ανάταση του χεριού από τη Γενική Συνέλευση αμέσως μετά τη διαπίστωση της απαρτίας.

Τα πρακτικά των Γ.Σ. κρατεί και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο της Γ.Σ., ο Γραμματέας του Προεδρείου.

Τα μέλη του Δ.Σ. αποκλείονται από την εκλογή Προεδρείου Γ.Σ.

7. Ο αριθμός των αντιπροσώπων που δικαιούται  ο Σύλλογος σε δευτεροβάθμια όργανα ή Ομοσπονδίες θα καθορίζεται από το Καταστατικό των Οργάνων αυτών.

 

Άρθρο 11

ΣΥΓΚΛΗΣΗ  ΤΑΚΤΙΚΩΝ  ΓΕΝΙΚΩΝ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

1. Οι Τακτικές και Εκλογοαπολογιστικές Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται με πρόσκληση του Δ.Σ. που ανακοινώνεται στους με κάθε πρόσφορο τρόπο οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για την Γενική Συνέλευση.

2. Στις προσκλήσεις αναφέρονται η ημερομηνία, ο τόπος, η ώρα και τα θέματα της ημερήσιας Διάταξης (Η.Δ.) της Γενικής Συνέλευσης.

 

Άρθρο 12

ΑΠΑΡΤΙΑ  ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

1. Η Τακτική Γ.Σ. θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν παραβρίσκεται το 1/2 τουλάχιστον από τα ταμειακώς εντάξει μέλη της.

2. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται και πραγματοποιείται μέσα σε επτά (7) ημέρες με νέα πρόσκληση και με τα ίδια θέματα. Η νέα αυτή Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι έχει απαρτία αν παραβρίσκεται τουλάχιστον το 1/3 των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η νέα Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε επτά (7) ημέρες και θεωρείται ότι έχει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που παραβρίσκονται.

 

Άρθρο 13

ΕΚΤΑΚΤΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται:

   α) Όταν κρίνεται αναγκαίο από το Δ.Σ.

   β) Όταν ζητείται με αίτηση από το 1/5 τουλάχιστον των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών  του Συλλόγου

   γ) Όταν ανακύπτουν θέματα εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ ή τίθεται θέμα πρότασης μομφής εναντίον μέλους του Δ.Σ. και εφόσον το ζητήσουν τουλάχιστον το 1/3 των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου. Η απόφαση για έκπτωση του Δ.Σ. λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 του αριθμού των παρόντων μελών του, πρέπει δε να παρευρίσκονται κατά την Γ.Σ. τουλάχιστον τα μισά από τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη. Αν δεν υπάρξει απαρτία, συγκαλείται δεύτερη Γ.Σ. μέσα σε επτά (7) ημέρες, με το ίδιο θέμα Ημερήσιας Διάταξης. Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία με παρουσία του 1/4 των ταμειακώς εντάξει μελών η Γ.Σ. ματαιώνεται και δεν συγκαλείται τρίτη.

2. Η έκτακτη Γ. Σ. πραγματοποιείται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη λήψη της απόφασης για σύγκληση με πρόσκληση προς τα μέλη και εφόσον παρευρίσκεται το 1/2 τουλάχιστον από τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, συγκαλείται δεύτερη μέσα σε τρείς (3) ημέρες, η οποία πραγματοποιείται αν παρευρίσκεται το 1/3 των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών. Εάν και πάλι δεν υπάρχει απαρτία. συγκαλείται τρίτη Γενική Συνέλευση με απαρτία του 1/4 των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών. Αν δεν συγκεντρώσει τον παραπάνω αριθμό μελών, η προγραμματισθείσα Γενική Συνέλευση διαλύεται και είναι δυνατόν με απόφαση του Δ.Σ. να πραγματοποιηθεί συγκέντρωση με ενημερωτικό χαρακτήρα.

3. Όταν συγκαλείται έκτακτη Γ.Σ. ύστερα από αίτηση των μελών της, ο χρόνος σύγκλισής της καθορίζεται από τα μέλη που τη συγκαλούν στα χρονικά όρια των 10-15 ημερών.

4. Η Έκτακτη Γ.Σ. συζητά πάντοτε και αποκλειστικά τα θέματα για τα οποία συγκλήθηκε. Αποφάσεις για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση σύγκλισης είναι άκυρες.

  

Άρθρο 14

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΟΓΟΥ

Στις Γ. Σ. δικαίωμα λόγου στα θέματα Ημερήσιας Διάταξης έχουν μόνο τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη  του Συλλόγου καθώς και τα επίτιμα μέλη.

Με απόφαση της Γ.Σ. μπορεί να δοθεί ο λόγος σε πρόσωπα μη μέλη, όπως άτομα ειδικής κατάρτισης κλπ, αν κριθεί αναγκαίο να ενημερωθεί η Συνέλευση σε συγκεκριμένο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Όλα τα μέλη  του Συλλόγου έχουν το δικαίωμα να καταθέτουν προτάσεις ή και τις απόψεις τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης στη Γ.Σ. εγγράφως ή με ηλεκτρονικό τρόπο.

 

Άρθρο 15

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις των Γ. Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
Εξαιρούνται οι περιπτώσεις της τρίτης επαναληπτικής Γ. Σ. κατά το άρθρο 12 και της διάλυσης του Συλλόγου κατά το άρθρο 33, τροποποίησης του Καταστατικού, οπότε απαιτείται η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών.
Η Γ.Σ. αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία. Κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές Δ.Σ., Ε.Ε. καθώς και αντιπροσώπων σε Δευτεροβάθμια ή Τριτοβάθμια Όργανα, θέματα εμπιστοσύνης στη Διοίκηση είναι μυστική. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ψηφοφορία γίνεται με ονομαστική κλήση ή δι’ ανατάσεως της χειρός εκτός αν η Γ.Σ. αποφασίσει διαφορετικά ανάλογα με την περίπτωση πάντως όχι δια βοής.

Ειδικά για την εκλογή του Προεδρείου της Γ. Σ. η απόφαση λαμβάνεται δι΄ ανατάσεως της χειρός.

 

Άρθρο 16

ΕΚΛΟΓΕΣ  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Κάθε δύο (2) χρόνια διεξάγονται εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης (Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή) και αντιπροσώπων για εκπροσώπηση και συμμετοχή  του Συλλόγου σε Δευτεροβάθμια Όργανα.

2. Στην Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση, πριν από τις εκλογές, εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία, όπως ορίζει το άρθρο 10 του παρόντος Καταστατικού, τριμελής Εφορευτική Επιτροπή για την διενέργεια των εκλογών. Οι υποψήφιοι για την Εφορευτική Επιτροπή δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή ή αντιπρόσωποι σε δευτεροβάθμια Όργανα.

3. Οι αρχαιρεσίες δεν μπορούν να γίνουν νωρίτερα από είκοσι μία (21) ή αργότερα από είκοσι οκτώ (28) ημέρες από την Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση και την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής.

4. Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλουν αιτήσεις στην Εφορευτική Επιτροπή το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες μετά τη Γενική Συνέλευση που αποφάσισε τις εκλογές.

5. Οι υποψήφιοι καταχωρούνται με απόλυτη αλφαβητική σειρά και χωριστά για κάθε όργανο σε ένα κοινό ψηφοδέλτιο με απεριόριστο αριθμό υποψηφίων.

6. Η Εφορευτική Επιτροπή, μόλις λήξει η προθεσμία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων, ανακηρύσσει τους υποψηφίους και το ψηφοδέλτιο αναρτάται στην ιστοσελίδα  του Συλλόγου.

7. Η Εφορευτική Επιτροπή μετά την ανακήρυξη των υποψηφίων, φροντίζει για την εκτύπωση των ψηφοδελτίων και ενημερώνεται από το Δ.Σ. για το μητρώο του Συλλόγου, το βιβλίο Ταμείου και τον κατάλογο των μελών  του Συλλόγου που φανερώνει την ταμειακή τους κατάσταση.

8. Η ταμειακή τακτοποίηση των μελών μπορεί να γίνει και την ημέρα της ψηφοφορίας.

9. Κατά το διάστημα που μεσολαβεί από τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα προκύψει από τις εκλογές, το παλαιό Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να διεκπεραιώνει τις τρέχουσες υποθέσεις του Συλλόγου και έχει δικαίωμα να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση. Το απερχόμενο Δ.Σ. οφείλει να παραδώσει τη διοίκηση στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τις εκλογές.

 

Άρθρο 17

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ –  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Οι εκλογές διεξάγονται από την Εφορευτική Επιτροπή που, φροντίζει για την τήρηση της τάξης, αποφαίνεται για κάθε αμφισβήτηση που ανακύπτει, ή για κάθε ένσταση που υποβάλλεται.

2. Οι αρχαιρεσίες γίνονται με μυστική ψηφοφορία. Οποίος ψηφίζει μπορεί να βάζει σταυρό προτίμησης στο ονοματεπώνυμο του υποψηφίου που προτιμά και μέχρι επτά (7) σταυρούς για το Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι τρεις (3) σταυρούς για την Ελεγκτική Επιτροπή.

3. Κάθε ψηφοφόρος μετά την εξακρίβωση της ταυτότητας του και τον σχετικό έλεγχο στα μητρώα των μελών, παραλαμβάνει από την Εφορευτική Επιτροπή τα ψηφοδέλτια και φάκελο με τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής, αποσύρεται για να ψηφίσει και στη συνέχεια τοποθετεί το ψηφοδέλτιο στον φάκελο, τον σφραγίζει και τον ρίχνει στην κάλπη.

4. Τα εκτός του Νομού Ηρακλείου διαμένοντα ταμειακώς εντάξει μέλη του Συλλόγου μπορούν να ψηφίσουν με την ακόλουθη διαδικασία:

Προ των εκλογών ο Γραμματέας της Εφορευτικής Επιτροπής αποστέλλει εκλογικό υλικό που αποτελείται από το ψηφοδέλτιο, φάκελο με τη σφραγίδα  του Συλλόγου, ένα ειδικό έντυπο το οποίο ο ψηφοφόρος πρέπει να συμπληρώσει και να υπογράψει.

Ο ψηφοφόρος τοποθετεί μέσα στο φάκελο με τη σφραγίδα του Συλλόγου μόνο το ψηφοδέλτιο κατά τις διαδικασίες των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου και κλείνει το φάκελο.  Στη συνέχεια τοποθετεί τον φάκελο, το ειδικό έντυπο και φωτοτυπία της Αστυνομικής του Ταυτότητας  σε άλλο μεγαλύτερο φάκελο, στον οποίο αναγράφεται το όνομα του και η ένδειξη «Για τις Αρχαιρεσίες» και τον αποστέλλει στον Γραμματέα της Εφορευτικής Επιτροπής ταχυδρομικά ή δια πληρεξουσίου αντιπροσώπου. Ο Γραμματέας συντάσσει κατάσταση των παραληφθέντων ψηφοδελτίων.

5. Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού ψηφίσουν όλα τα μέλη που θα προσέλθουν, αποσφραγίζει την κάλπη και κάνει καταμέτρηση των φακέλων στους οποίους προσθέτει και τους φακέλους που παρελήφθησαν ταχυδρομικώς, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών μετά την καθορισμένη ημερομηνία εκλογών, και τα αναμειγνύει με τα λοιπά ψηφοδέλτια. Ο αριθμός των φακέλων πρέπει να συμφωνεί με τον αριθμό που αναφέρεται στον κατάλογο αυτών που ψήφισαν. Ύστερα αποσφραγίζονται οι φάκελοι, ελέγχεται η εγκυρότητα των ψηφοδελτίων, τα ψηφοδέλτια αριθμούνται και υπογράφονται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και γίνεται καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και των σταυρών προτίμησης.

6. Ψηφοδέλτια χωρίς σταυρούς ή ψηφοδέλτια με περισσότερους σταυρούς από όσους προβλέπει το καταστατικό θεωρούνται λευκά .

7.  Η ψηφοφορία μπορεί να διεξαχθεί και ηλεκτρονικά μετά από απόφαση του Δ. Σ.

8.  Οι υποψήφιοι εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας με βάση τους σταυρούς προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας για την τελευταία θέση γίνεται κλήρωση. Οι τρεις πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης από οποιοδήποτε νομό και ο πρώτος σε σταυρούς ασχέτως σειράς από κάθε νομό, εφόσον υπάρχουν τουλάχιστον 15 εγγεγραμμένα μέλη από κάθε νομό. Αν δεν υπάρχει υποψήφιος από κάποιο νομό ή νομούς, την θέση καταλαμβάνει ο υποψήφιος με τους περισσότερους ψήφους.
9. Για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής οι υποψήφιοι εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας με βάση τους σταυρούς προτίμησης. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τους αντιπροσώπους στα δευτεροβάθμια Όργανα.
10. Μετά την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή και τους αντιπροσώπους σε δευτεροβάθμια Όργανα.

11. Μετά το τέλος της όλης διαδικασίας ο Γραμματέας της Εφορευτικής Επιτροπής συντάσσει πρακτικό που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και όλα τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

 

Άρθρο 18

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Το Σύλλογο διοικεί επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται με τις διαδικασίες των άρθρων 16 και 17 του παρόντος με θητεία για δύο (2) χρόνια, η οποία αρχίζει από την εκλογή του και λήγει με την εκλογή νέου Δ.Σ. Κατά την ψηφοφορία για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη εκτός αν οι υποψηφιότητες δεν επαρκούν, οπότε εκλέγονται τόσα αναπληρωματικά μέλη όσα επιτρέπει ο αριθμός των υποψηφίων.

  

Άρθρο 19

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους :

α) Πρόεδρο, β) Αντιπρόεδρο, γ) Γραμματέα, δ) Ταμία και ε) τρία μέλη.

2. Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα γίνεται με μυστική ψηφοφορία στην πρώτη συνεδρίαση που συγκαλεί γι’ αυτό το σκοπό ο Σύμβουλος που πλειοψήφησε το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες μετά την ανακήρυξη των αποτελεσμάτων των εκλογών  . Αν αυτός αμελήσει, η σύγκλιση γίνεται με πρωτοβουλία του επόμενου πλειονοψηφήσαντος Συμβούλου. Η πρόσκληση αυτή μπορεί να είναι τηλεφωνική ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail) .

3. Σε περίπτωση ισοψηφίας για κάποιο αξίωμα επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία για δεύτερη και για τρίτη φορά.

4. Η εκλογή για τις θέσεις στο Δ.Σ. απαιτεί την απόλυτη πλειοψηφία. Αν οι δύο πρώτες ψηφοφορίες αποβούν άκαρπες τότε από την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται αυτός που έχει τη σχετική πλειοψηφία.

5. Μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. γίνεται η παράδοση της Διοίκησης από το προηγούμενο Δ.Σ.

 

Άρθρο 20

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ  Δ.Σ.

1. Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικά μια φορά κάθε δύο μήνες και έκτακτα όταν το κρίνει απαραίτητο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν με έγγραφη αίτηση τρία (3) τουλάχιστον μέλη του. Αν ο Πρόεδρος αρνηθεί ή αναβάλλει την έκτακτη σύγκλιση του Δ.Σ. περισσότερο από πέντε (5) ημέρες τότε καλούν το Δ.Σ. σε συνεδρίαση τα μέλη που υπέγραψαν την αίτηση.

2. Την ημερήσια διάταξη καταρτίζει ο Πρόεδρος σε συνεργασία με τον Γραμματέα, αφού λάβουν υπόψη τους τις απόψεις των μελών του Δ.Σ. και την ανακοινώνει μαζί με την πρόσκληση στα μέλη του Δ.Σ. τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Όταν πρόκειται για έκτακτη συνεδρίαση τα θέματα αναγράφονται απαραίτητα στην αίτηση των μελών που τη ζητούν και γνωστοποιούνται στα υπόλοιπα μέλη από τον Πρόεδρο, όπως και τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης η απ’ ευθείας από τα μέλη που υπογράφουν την αίτηση για συνεδρίαση σε περίπτωση που αρνείται ο Πρόεδρος να συγκαλέσει το Δ.Σ. Για τις έκτακτες συνεδριάσεις δεν είναι αναγκαία η διήμερη προειδοποίηση.

3. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη του και λαμβάνονται οι αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου ή του αναπληρωτή του. Σε περίπτωση ισοψηφίας λευκή ψήφος προσμετρείται ως αρνητική. Η ώρα και η ημέρα των τακτικών συνεδριάσεων ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Σε όλες τις συνεδριάσεις τακτικές ή έκτακτες τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται υποχρεωτικά από τα παρόντα μέλη μετά την καθαρογραφή τους και το αργότερο πριν από την έναρξη της επόμενης συνεδρίασης .
4. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει από τρεις συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις για λόγους που δεν οφείλονται σε ανώτερη βία, εκπίπτει και αντικαθίσταται οριστικά από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος του ψηφοδελτίου, όπως ορίζει το άρθ. 18.

 

Άρθρο 21

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  Δ.Σ.

Το Δ.Σ. στην άσκηση της Διοίκησης έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και αρμοδιότητες:

1. Προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία συμβάλλει στην πραγματοποίηση των σκοπών  του Συλλόγου

2. Εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων

3. Παρακολουθεί όλα τα θέματα που αφορούν τον κλάδο γενικότερα και ενημερώνει τα τακτικά μέλη.

4. Συγκροτεί επιτροπές μελέτης διαφόρων θεμάτων με συμμετοχή ενός μέλους του Δ.Σ. οι οποίες μπορεί να ενισχύονται και από τα μέλη  του Συλλόγου με ειδικές γνώσεις και πείρα σε ειδικά θέματα.

5. Συντάσσει και υποβάλλει στη Γ. Σ. των μελών την έκθεση των πεπραγμένων τον οικονομικό ισολογισμό και απολογισμό της θητείας του, καθώς και τον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς.

6. Λογοδοτεί για την άσκηση της διοίκησης στην ετήσια Γενική Συνέλευση.

7. Γενικά αποφασίζει και προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για κάθε θέμα που αφορά τα συμφέροντα του Συλλόγου και των μελών του.

 

Άρθρο 22

ΔΑΠΑΝΕΣ  ΓΙΑ  ΕΞΟΔΑ  ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι άμισθη δεν λαμβάνουν δηλ τα μέλη του ΔΣ οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση για απασχόληση ή εργασία τους στο Σύλλογο. Με απόφαση  του Δ.Σ. μπορεί να παίρνουν έξοδα  μετακίνησής τους για θέματα του Συλλόγου.

 

Άρθρο 23

ΑΝΤIΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΜΕΛΩΝ  Δ.Σ.

1. Σε περίπτωση που μέλος του Δ. Σ. αποβιώσει, παραιτηθεί ή διαγραφεί, αντικαθίσταται από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος. Εφ’ όσον δεν υπάρχει αναπληρωματικός για τη θέση του παραιτηθέντος μέλους του Δ. Σ., η θέση μένει κενή. Αν οι κενές θέσεις υπερβούν τις τρεις (3) τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. συγκαλούν Έκτακτη Γ. Σ. για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών.
2. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο αποχωρεί από το Δ. Σ. μέλος του Προεδρείου, εκτός του Προέδρου, γίνεται ανασύνθεση με μυστική ψηφοφορία σε όλες τις θέσεις, εκτός του Προέδρου.
3. Αν αποχωρήσει ο Πρόεδρος, γίνεται γενική ανασύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Κάθε παραίτηση μέλους του Δ.Σ. υποβάλλεται έγγραφα και θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή αν σε δέκα πέντε (15) ημέρες δεν αποφασίσει το Δ. Σ. για την αποδοχή ή όχι της παραίτησης.

 

Άρθρο 24

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟΥ   Δ.Σ.

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει  το Σύλλογο  σε όλες τις σχέσεις της με τρίτους (δικαστικές, διοικητικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, συνδικαλιστικές και όλες γενικά τις αρχές) αυτοπροσώπως.

2. Εκπροσωπεί, μόνος ή με μέλη του Δ.Σ.,  το Σύλλογο  στις παραστάσεις και επαφές με πολιτικούς, πνευματικούς, δημοσιογραφικούς και συνδικαλιστικούς παράγοντες.

3. Συνυπογράφει με τον Γραμματέα όλα τα έγγραφα και με τον Ταμία τα έντυπα πληρωμής.

4. Συγκαλεί το Δ. Σ. σε συνεδριάσεις, τακτικές ή έκτακτες, καθορίζει την Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ., σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του παρόντος και διευθύνει τη συζήτηση.

5. Ασκεί εποπτεία σε όλες τις υπηρεσίες και τα όργανα του Συλλόγου και ασκεί έλεγχο σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. στην άσκηση των καθηκόντων τους.

  

Άρθρο 25

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ.Σ.

1. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται σε όλες τις αρμοδιότητες και με πλήρη δικαιοδοσία.

2. Μπορεί να αναπληρώνει τον Πρόεδρο μόνιμα ή για ορισμένο χρόνο για ορισμένα από τα καθήκοντα του με ειδική ανάθεση του Προεδρείου, που καταχωρείται στο βιβλίο πράξεων του Δ. Σ.

 

Άρθρο 26

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

1. Ο Γραμματέας του Δ.Σ. είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία και τις ανακοινώσεις του Συλλόγου και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα.

2. Φροντίζει για τη σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ. Σ. και της Ε.Ε. και βοηθάει στη σύνταξη του πρακτικού των Γενικών Συνελεύσεων.

3. Κρατεί το αρχείο και τη σφραγίδα του Συλλόγου και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία των γραφείων.

 

Άρθρο 27

Ο  ΤΑΜΙΑΣ

1. Ο Ταμίας εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις όλους τους τακτικούς πόρους του Συλλόγου και με επίσης διπλότυπες αποδείξεις εκτελεί κάθε πληρωμή προβλεπόμενη από τον προϋπολογισμό δαπανών.

2.Τηρεί τα απαραίτητα διαχειριστικά βιβλία και ευθύνεται για την κινητή και ακίνητη περιουσία του Συλλόγου.

3. Αναλαμβάνει τις καταθέσεις του Συλλόγου ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. και διαχειρίζεται ελεύθερα ποσό  που ορίζεται από το ΔΣ για την διαχείριση των  τρεχόντων δαπανών και καταθέτει το επιπλέον ποσό στην Τράπεζα για λογαριασμό του Συλλόγου. Το ποσό που διαχειρίζεται ο Ταμίας δύναται να αναπροσαρμόζεται μετά από απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 28

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Συλλόγου ασκεί τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή που εκλέγεται ταυτόχρονα με το Δ.Σ. για διετή θητεία και αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα. Η εκλογή γίνεται όπως και για το Δ.Σ.. Εκτός από τα τρία (3) τακτικά εκλέγονται και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη.

2. Η συγκρότηση της Ε.Ε. σε σώμα γίνεται στα γραφεία του Συλλόγου εντός δέκα (10) ημερών από την εκλογή των μελών του κατ΄ αναλογία με τα ισχύοντα για το Δ.Σ. 3. Μέλος της Ε.Ε. που αποχωρεί για οποιονδήποτε λόγο αντικαθίσταται, η δε αντικατάσταση γίνεται κατ’ αναλογία με τα ισχύοντα για το Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος.

4. Η Ε.Ε. συνέρχεται στα γραφεία του Συλλόγου α) τακτικά ύστερα από απόφαση του Προέδρου της ανά τρίμηνο ή εξάμηνο, β) έκτακτα όταν υπάρχει ανάγκη και με απόφαση του Προέδρου, γ) όταν καλείται από το Δ.Σ. και δ) όταν καλείται από δύο μέλη της.

5. Την Ημερήσια Διάταξη καταρτίζει ο Πρόεδρος, αφού λάβει υπόψη και τις απόψεις των μελών της Ε.Ε. και την ανακοινώνει μαζί με την πρόσκληση στα μέλη της Ε.Ε. τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Για έκτακτη συνεδρίαση δεν είναι απαραίτητη η διήμερη προειδοποίηση. Στις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών της Ε.Ε.

 

Άρθρο 29

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Ε.Ε. είναι ο διαχειριστικός έλεγχος του Δ.Σ. του Συλλόγου.

2. Ο διαχειριστικός έλεγχος διενεργείται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο και αναφέρεται σε όλα τα έσοδα και έξοδα που πραγματοποιήθηκαν στη θητεία του Δ.Σ. Συντάσσεται ειδική έκθεση που παρουσιάζεται στη Γενική Συνέλευση.

 

Άρθρο 30

ΠΟΡΟΙ

1. Οι πόροι  του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.

Τακτικοί πόροι είναι η ετήσια συνδρομή των μελών το ύψος της οποίας καθορίζει η Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Δ.Σ. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση της Γ.Σ.

Έκτακτοι πόροι είναι κάθε έσοδο από έκτακτες εισφορές (επώνυμες), κληροδοσίες, δωρεές, επιχορηγήσεις από ημεδαπά και αλλοδαπά ταμεία και περισσεύματα από εορτές, παραστάσεις, εκδρομές, συνεστιάσεις, εκδόσεις κλπ.
2. Κληροδοσίες και δωρεές υπό όρους γίνονται δεκτές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και εφόσον οι όροι δεν αντίκεινται κατά οιονδήποτε τρόπο στους καταστατικούς σκοπούς του Συλλόγου.

 

Άρθρο 31

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΕ  ΔΕYTEPOBAΘMΙA  ΟΡΓΑΝΑ

Είναι δυνατή η συμμετοχή  του Συλλόγου σε δευτεροβάθμια Όργανα ή η αποχώρησή της από αυτά, μετά από πρόταση του Δ. Σ. και απόφαση της Γ. Σ, σύμφωνα με το καταστατικό της.

  

Άρθρο 32

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το Καταστατικό του Συλλόγου μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με απόφαση της Γ.Σ. που βρίσκεται σε απαρτία για το σκοπό αυτό όταν παρευρίσκονται σ’ αυτήν το 1/2 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και αποφασίζει έγκυρα με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

 

Άρθρο 33

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Η διάλυση  του Συλλόγου αποφασίζεται μόνο από την Γ.Σ. που συγκαλείται ειδικά γι’ αυτόν τον σκοπό και η οποία βρίσκεται σε απαρτία αν παραβρίσκονται σε αυτήν το 1/2 των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών.

Η απόφαση περί διαλύσεως λαμβάνεται έγκυρα όταν υπάρχει πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. Η ίδια Γ.Σ. αποφασίζει και για την τύχη της περιουσίας  του Συλλόγου η οποία διατίθεται σε σύλλογο με παρόμοιους σκοπούς πάντως δεν μοιράζεται μεταξύ των μελών του.
Άρθρο 34
Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό ρυθμίζεται και λύνεται με απόφαση της Γ.Σ. και πάντοτε σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις.
Άρθρο 35
Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από τριάντα πέντε (35) άρθρα και προήλθε μετά από έγκριση κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου, αρχίζει δε να ισχύει από την ημέρα που θα εγκριθεί από το αρμόδιο Δικαστήριο και θα δημοσιευθεί στο Ειδικό βιβλίο Σωματείων. Η Διοίκηση  του Συλλόγου ανατίθεται σε πενταμελή (5) Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία υποχρεούται εντός  ενός μηνός από την εγγραφή στα βιβλία του  αρμοδίου Δικαστηρίου του Ηρακλείου και τη νομιμοποίηση της να διενεργήσει εκλογές για την ανάδειξη των Οργάνων του Συλλόγου.

 

Ηράκλειο , 11-12-2014

Έτος ίδρυσης 2015

ΣΥΦΥΚ